REGU-
LAMIN

Niniejszy Regulamin stanowi ogólne warunki usług świadczonych w Salonie
BAUHAUS HAIR SALON oraz odsprzedaży kosmetyków.
Decydując się na usługę Klient akceptuje poniższy Regulamin.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Salon BAUHAUS HAIR SALON (zwanym dalej Salonem) czynny jest od wtorku do piątku w godzinach 9.00 – 18.00 oraz w soboty w godzinach 9:00 – 14:00. Salon mieści się w Poznaniu, przy ul. Juliusza Słowackiego 20/24.
 • Salon świadczy usługi w zakresie fryzjerstwa, oferuje możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, bonów prezentowych i wielu innych usług
OFERTA SALONU
 • Ceny zawarte w cenniku znajdują się w salonie  oraz  w mediach społecznościowych.  Salon nie ponosi odpowiedzialności za   niezapoznanie się przez Klienta z cennikiem.
 • Ceny wskazane w cenniku nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usług, w zależności od ilości zużytego materiału oraz indywidualnego podejścia do każdego Klienta w celu wykonania usług na jak najwyższym poziomie.
 • W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany o tym przy płatności za wykonaną usługę.
 • Ceny poza godzinami pracy Salonu mogą ulec zmianie.
 • Oferty promocyjne i rabaty nie  łączą się.
 • Za usługi świadczone w Salonie płatności można dokonywać gotówką i kartą płatniczą. W przypadku awarii terminala płatność możliwa jest tyko gotówką.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ SALONU
 • Niezastosowanie się Klienta do wymagań regulaminu, w tym w szczególności niepoinformowanie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do korzystania z usług Salonu, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu za ewentualne powikłania po przeprowadzonym zabiegu. Salon i personel nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń pozabiegowych oraz pielęgnacji domowej.
 •  Salon nie ponosi odpowiedzialności za zatajenie, nieprawdziwe informacje związane z poprzednimi wykonywanymi zabiegami na włosach
  np. trwała ondulacja, keratynowe prostowanie, rozjaśnianie itp.
 • Informujemy, że obszar Salonu objęty jest monitoringiem. Monitoring wprowadzono w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, Klientów i ochrony mienia na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO). Monitoring obejmuje wyłącznie pomieszczenia, które są przeznaczone do wykonywania pracy tj. Salon. Nagrania przechowywane są przez   maksymalny okres do 3 tygodni, po których upływie podlegają zniszczeniu.
OBOWIĄZKI KLIENTA
 • Klienci Salonu są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem usługi oraz do przestrzegania jego postanowień i stosowania się do zaleceń pracowników. Skorzystanie z oferty Salonu oznacza akceptację regulaminu. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać zasad niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia a pracownik Salonu może odmówić Klientowi wykonanie usługi lub wyproszenie
  z Salonu bez podawania przyczyny/powodu.
 • Przed przystąpieniem do świadczenia usługi pracownik przeprowadza z Klientem konsultację w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia Klienta, przebyte choroby, czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu lub koloryzacji oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegach. Klient zobowiązany jest poinformować pracownika Salonu o wszelkich chorobach, stanach zapalanych w fazie ostrej, HIV, przebytej żółtaczce, alergiach, wirusach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu, wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym Salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu.
 • Klient zobowiązany jest poinformować pracownika Salonu przed usługą o przeciwskazaniach zdrowotnych i medycznych. Niepoinformowanie pracownika jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż nie posiada ww. przeciwskazań.
 • Klient zobowiązany jest przestrzegać zaleceń po zabiegowych, zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez pracownika Salonu. Odpowiednia pielęgnacja może gwarantować najlepszy rezultat i efekt po wykonanej usłudze.
 • W przypadku wątpliwości co do bezpieczeństwa wykonania usługi (m.in. zły stan włosów, agresywny Klient itd.), oraz przyczyn niezależnych od Salonu pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia usługi lub zmienić termin realizacji usługi.
 • Za przedmioty pozostawione na terenie Salonu, pełną odpowiedzialność ponosi Klient.
 • Klient ma prawo złożyć reklamację na wykonaną usługę w Salonie, nie później niż 7 dni od daty wizyty. Reklamację należy złożyć osobiście w Salonie, co umożliwi dokonanie oględzin włosów. Po uznaniu reklamacji za słuszną, Klient zostaje umówiony na wizytę w t erminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.
 • Dzieci (wiek do lat 8) – tylko w obecności oraz pod stałą opieką osoby towarzyszącej osobie poddanej zabiegowi. Salon nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
 • Klient zobowiązany jest potwierdzić swoją wizytę najpóźniej 24 h przed jej rozpoczęciem. Brak możliwości kontaktu z klientem w celu potwierdzenia wizyty równoznaczne jest z jej rezygnacją. Salon ma prawo anulować wtedy wizytę.
ZADATEK
 • Salon zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków z uwagi na przypadki nieodpowiedzialnego podejścia Klientów do dokonywania rezerwacji i nie stawiania się na usługi w ustalonym wcześniej terminie, co znacznie dezorganizuje harmonogram pracy Salonu.
 • Salon zastrzega sobie prawo do pobierania zadatków w wysokości 25% kwoty usługi w przypadku wizyty po raz pierwszy w Salonie na usługę trwającą dłużej niż 3 godziny oraz 50% w przypadku wizyty na usługę strzyżenia u Artura Raczkiewicza i Aliny Wilczek.
 • Zadatek na poczet usług fryzjerskich można wpłacić w Salonie w Poznaniu przy ul. Juliusza Słowackiego 20/24 w godzinach pracy Salonu w formie gotówki lub karty płatniczej. Klient wówczas otrzymuje paragon za wpłacony zadatek.
 • Zadatek na poczet usług fryzjerskich można również dokonać w formie przelewu bankowego na wskazane przez pracownika Salonu konto bankowe. Kwota zadatku: wg wyliczenia, tytuł przelewu: Zadatek, rodzaj usługi, data wykonania usługi, imię i nazwisko osoby, która będzie realizowała usługę.
 • Kwota wpłaconego zadatku odliczona będzie od kwoty ostatecznego rachunku po wykonaniu usługi. Klient dopłaca różnicę po wykonaniu usługi w formie gotówki/karty płatniczej. Wówczas otrzymuje paragon na dopłaconą kwotę za usługę.
 • Zadatek jest bezzwrotny (nie jest zwracany Klientowi) w przypadku: rezygnacji z wizyty, zmiany terminu lub niepotwierdzenia wizyty w Salonie. Zadatek jest wówczas rekompensatą za zarezerwowany czas, który w ww. przypadkach nie zostanie wykorzystany przez klienta.
 • Zadatek należy wpłacić najpóźniej na dwa tygodnie przed realizacją usługi. Wpłacony zadatek jest formą potwierdzenia rezerwacji danego terminu.
 • Salon zastrzega sobie prawo do poboru zadatków również w innych przypadkach, jeśli wystąpi taka potrzeba.
 • Salon zastrzega sobie możliwość zmiany umówionego terminu po konsultacji z Klientem, którego dotyczy z zachowaniem zadatku z przyczyn losowych, bądź niezależnych od Salonu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Na terenie Salonu zakazane jest: palenie papierosów, zażywanie środków odurzających, wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych, handel, akwizycja, agresywne, głośne i niekulturalne zachowanie, korzystanie z urządzeń bez zgody personelu, wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 • Zakupione produkty w Salonie nie podlegają zwrotowi/wymianie.
 • Obecność zwierząt w Salonie jest nieakceptowana.
 • Klient ponosi odpowiedzialność finansową za zawinione uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia Salonu.
 • Salon zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Regulamin ważny do odwołania przez Właścicieli: Artur Raczkiewicz, Alina Wilczek, Tomasz Grabowski.
REGULAMIN REKLAMACJI
 • Klient salonu BAUHAUS HAIR SALON ma prawo reklamować usługę fryzjerską świadczoną przez pracowników salonu w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od daty wykonania reklamowanej usługi.
 • Regulamin zakłada realizacje reklamacji poprzez świadczenie usługi poprawkowej przez fryzjera, który wykonywał usługę, w sposób zgodny z zasadami technologii i techniki fryzjerskich.
 • Właściciel salonu zastrzega sobie prawo wyboru sposobu realizacji reklamacji oraz wyznaczenie terminu usługi poprawkowej, zgodnie z istniejącymi możliwościami w grafiku.
 • Reklamacje rozpatruje menadżer/właściciel salonu po zgłoszeniu reklamacji w salonie w terminie 7 roboczych dni od zgłoszenia reklamacji.
 • Zasadą reklamacji w salonie BAUHAUS HAIR SALON jest świadczenie usługi poprawkowej.
 • Dla złożenia reklamacji konieczne jest przedstawienie dowodu zapłaty za usługę (np. paragon, faktura, wydruk z terminala płatniczego)

poli-
tyka
prywa-
tności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SALONIE BAUHAUS HAIR SALON
 1. Administratorem danych osobowych klientów salonu jest Artur Raczkiewicz Hair Brand z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Juliusza Słowackiego 20/24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań pod numerem; NIP: 783-16-72-349, REGON:301744970, (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się korespondencyjnie pod adresem siedziby, jak również mailowo na adres salon@arturraczkiewicz.pl.
 2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w bazie klientów salonu (wersja elektroniczna i papierowa) jest dobrowolne, niemniej w przypadku braku podania nr telefonu lub adresu mailowego przez klienta uniemożliwi to kontakt z klientem, a w konsekwencji nie będzie możliwości umówienia i odwołania wizyty lub zmiany jej terminu.
 3. Dane osobowe (imię i nazwisko , nr telefonu kontaktowego, adres email) przetwarzane będą tylko w celu umożliwienia klientowi i pracownikom salonu kontaktu służącego do umówienia, potwierdzenia, zmiany terminu bądź odwołania wizyty.
 4. Administrator informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO”. W związku z obowiązkami wynikającymi z RODO, Administrator informuje, że od dnia rozpoczęcia stosowania RODO:
  • Dane osobowe klientów przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu określonym w ust. 3 powyżej,
  • Każdej osobie, która udzieliła zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Z Administratorem można skontaktować się w sposób określony w ust. 1 powyżej.
  • Dane osobowe klienta przechowywane są na czas nieokreślony.
  • Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Danych Osobowych lub Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jeśli nie doszło do uchylenia ani zmiany ustawy o ochronie danych osobowych. Administrator nie będzie wykorzystywał danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Dane osobowe nie zostaną przekazane do państw trzecich w rozumieniu RODO.
  • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, tj. w związku z interesem publicznym lub wykonywaniem władzy publicznej albo w związku z prawnie usprawiedliwionym celem administratora, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

  Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję treść informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych pisemnie, ustnie pracownikowi salonu przez Administratora.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies.

Rozumiem